خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

کتاب آیین زندگی

دانلود رایگان نمونه سؤالات آیین زندگی

دانلود رایگان فلش کارت آیین زندگی

دانلود رایگان نمونه فصل آیین زندگی

خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

چکیده درس آیین زندگی

مقدمه:

اخلاق Šدر Šلغت:Š جمع «خُلق»Š است ŠکهŠ در Šمعنای ŠسرشتŠ وŠ سجیه Šآمده Šو Šبا ŠواژهŠ «خَلق» ŠهمŠ ریشه Šاست.
اخلاق Šدر Šاصطلاح:Š صفاتŠوŠŠ ویژگی‌های ŠپایدارŠ در Šنفس که ŠموجبŠŠ می‌شوند Šکارهایی ŠمتناسبŠ باŠ آن Šصفات،Š بهŠطور خودجوشŠ و Šبدون ŠنیازŠ به Šتفکر ŠوŠ تأمل Šاز ŠانسانŠ صادر Šشود.
فصل اول:
فراگیری Šعلم ŠازŠ نگاهŠ اسلام Šضرورتی ŠمطلقŠ است،Š نه ŠقیدŠ افرادی Šدارد ŠوŠ نه Šقید Šزمانی ŠوŠ مکانی Šو ŠنهŠ هیچ Šقید ŠدیگریŠ و Šاین کهŠ فراگیری Šدانش Šمطلوبیت Šذاتی Šندارد.
موانعŠ دستŠیابی Šبه ŠعلمŠ حقیقی Šعبارتند Šاز: Šپیروی Šاز ŠحدسŠ وŠ گمان،Š تقلیدŠ کورکورانه،Š Šشتاب‌زدگیŠ وŠ تمایلاتŠ نفسانی. آداب Šاخلاقی ŠآموختنŠ عبارتند Šاز: Šاخلاص،Š انتخاب ŠاستادŠ شایسته،Š رعایت اولویت‌ها،Š خوبŠ گوشŠ دادن،Š پرسشŠ و  پرسشگری،Š ضبط Šو Šنگارش Šمطالب،Š تواضع Šدر Šبرابر Šاستاد.
درŠنظام ŠاخلاقیŠاسلام،Š صرفŠ «حسنŠفعلی» ŠیعنیŠ خوبŠ بودنŠ کار،Š برایŠ ارزش‌گذاریŠ اخلاقیŠ آنŠ کافیŠ نیستŠ بلکه «حسنŠفاعلی»Š یعنی Šنیت ŠخوبŠ داشتن Šدر Šانجام Šآن ŠنیزŠ باید ŠبهŠ آنŠاضافه Šشود.
پرسشگری Šاگر Šبرای Šکشف Šحقیقت Šو Šفهم ŠواقعیتŠ باشد ŠازŠ نظرŠ شرعی Šو Šفقهی Šواجب Šاست Šو Šاز Šفضائل Šاخلاقی Šاست.
اگرŠکسی Šنادانسته ŠبهŠ پرسش‌هایŠ دینی ŠمردمŠ پاسخŠ گویدŠ وŠ از Šروی Šجهل ŠفتواŠ دهد،Š مورد Šلعن Šو Šنفرین Šهمه ŠفرشتگانŠ خداوندŠ است.
خودشناسی:Š یکیŠ ازŠ مجموعهŠ دانش‌هایی Šاست Šکه ŠآموختنŠ آن Šاز Šواجبات Šعینی ŠاستŠ وŠ برŠ هر Šمسلمانی Šلازم Šاست Šکه ŠقبلŠ ازŠ هر Šدانشی،Š خودشناسی Šرا Šبیاموزد.

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

منبع درس آیین زندگی در دانشگاه پیام نور

شریفی، احمدحسین، آیین زندگی (اخلاق کاربردی)، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

نام کتاب: آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

تعداد واحد: 2

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب آیین زندگی

 

·         .

·         .

·         .

·         .

پیش نیاز درس آیین زندگی

این درس که جزء دروس اختیاری عمومی است،  نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد و دانشجویان از دروس آیین زندگی، اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق موظف به اخذ  فقط یکی از این دروس می‌باشند.

 دانلود نمونه سؤالات درس آیین زندگی.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با خرید اینترنتی کتاب آیین زندگی(نسل سوم)

براساس احمدحسین شریفی خرید کتاب عمومی خرید کتاب عمومی پیام نور کتاب آیین زندگی آیین زندگی
قیمت: 390,000 ریال
کد محصول 300
وضعیت موجودی موجود
وزن 270 گرم