کتاب الگوی توسعه صادرات سنگ های تزیینی ایران(مطالعه موردی بازار چین)