خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

 

کاری از نویسنده و شاعر نوقلم و توانای کشور عزیزمان، سرکار خانم سارا صالحی

این کتاب شامل اشعار و ترانه های  ایشان می باشد. 

کتاب بالغ بر 77 صفحه و در قطع رقعی به چاپ رسیده است. 

 

خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

کاری از نویسنده و شاعر نوقلم و توانای کشور عزیزمان، سرکار خانم سارا صالحی

در مقدمه ی این کتاب می خوانیم:

علــت نام ِ گــذاری ایــن مجموعــه بــه »بغــض بی پــرده«، اشــاره ای دارد بــه اینکــه انســان در مراحــل مختلــف زندگــی در کنــار همــه خوشــی ها باغــم و انــدوه، شکســت، ظلــم و... مواجــه اســت کــه هــر یـک میتوانـد شـبیه بغضـی شـود و روح و جسـم آدمـی را فراگیـرد...

 

بغض هایــی کــه اغلــب پــرده میکشــیم کــه مبــادا کســی ببینــد، بفهمـد یـا بشـنود... آنقـدر پنهـان کـه کم کـم مناجـات باخـدا هـم از یادمــان مــیرود! بــا ســکوت انــس می گیریــم بی آنکــه بدانیــم مــرگ تدریجــی اســت...
عاقبــت بغض هــا یــا غــم بــاد میشــوند یــا میشــکنند و دل را زخــم میزننــد. زخم هــای عمیقــی کــه آرام آرام بــه جســم می رســند و خیلــی زود دیــر می شــود...
بی آنکـه بدانیـم گفتگـو مرهمـی اسـت بـر دردهـا، البتـه اگـر به هنـگام و بــا فــرد درســت باشــد. حتــی گاهــی کاغــذ و قلــم ســنگ صبــورت می شــوند و تــو بی پــرده بغضهایــت را بازگــو می کنــی...و بی شــک خداونــد مشــتاقانه گــوش فــرا می دهــد و یــاری می رســاند.

 

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

 

 

نویسنده:

سارا صالحی
 

 

 

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

avatar
مارال
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵:۲۵ ب.ظ
با سلام
چطور می‌تونم این کتاب رو تهیه کنم؟
چه زمانی دوباره موجود میشه؟

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با خرید اینترنتی کتاب بغض بی پرده

سارا صالحی بغض بی پرده مؤلفین طلایی
قیمت: 700,000 ریال
وضعیت موجودی موجود