نمونه سوالات رشته حقوق

ادله اثبات دعوی

حقوق اساسی 1

حقوق بین الملل عمومی1

حقوق مدنی 1

عربی

حقوق تجارت 1

اصول فقه 1

حقوق اساسی 2

حقوق بین الملل عمومی2

حقوق مدنی 2

مالیه عمومی

حقوق تجارت 2

اصول فقه 2

پزشکی قانونی

جامعه شناسی

حقوق مدنی 3

مبانی علم اقتصاد

حقوق تجارت 3

آیین دادرسی کیفری 1

جرم شناسی

حقوق سازمان های بین الملل

حقوق مدنی 4

متون حقوقی 1

حقوق تجارت 4

آیین دادرسی کیفری 2

حقوق اداری1

حقوق جزای عمومی 1

حقوق مدنی 5

متون حقوقی 2

متون فقه 1

آیین دادرسی مدنی 1

حقوق اداری2

حقوق جزای عمومی 2

حقوق مدنی 6

حقوق ثبت

متون فقه 2

آیین دادرسی مدنی 2

حقوق بشر در اسلام

حقوق جزای عمومی 3

حقوق مدنی 7

حقوق جزای اختصاصی 1

متون فقه 3

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق بیمه

قواعد فقه 1

حقوق مدنی 8

حقوق جزای اختصاصی 2

متون فقه 4

آیات الاحکام

حقوق بین الملل خصوصی1

قواعد فقه 2

رویه قضایی

حقوق جزای اختصاصی 3

مقدمه علم حقوق

بزهکاری اطفال1

حقوق بین الملل خصوصی2

کیفرشناسی

حقوق کار

حقوق جزای بین الملل ایران

حقوق تطبیقی