نمونه سوالات علوم اجتماعی

اصول علم اقتصاد

برنامه ریزی مسکن

جغرافیای انسانی ایران

سیاست اجتماعی

کلیات حقوق

مبانی فلسفه 1

اصول علم سیاست

برنامه ریزی مشارکتی

حقوق کار

سیاست گذاری توریسم

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

مبانی مدیریت و سازماندهی

اقتصاد ایران

برنامه ریزی منطقه ای

روش تحقیق نظری

سیاست گذاری محیط زیست

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی مردم شناسی

اقتصاد توسعه

بودجه ریزی

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

سیاست های بهداشتی و آموزشی

مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

مبانی مطالعات فرهنگی

آمار در علوم اجتماعی

تامین و رفاه اجتماعی

ریاضیات پایه

فقر و نابرابری اجتماعی

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

مدیریت بحران و ریسک

آمار مقدماتی

تغییرات اجتماعی

ریاضیات در برنامه ریزی

فنون برنامه ریزی اجتماعی

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی2

نظریه های برنامه ریزی

انحرافات و سیاست اجتماعی

توسعه پایدار

زبان تخصصی متون برنامه ریزی

کارآفرینی و توانمند سازی

مبانی جمعیت شناسی

نظریه های جامعه شناسی1

برنامه ریزی روستایی

جامعه شناسی اوقات فراغت

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی1

کاربرد جمعیت شناسی

مبانی روانشناسی

نظریه های جامعه شناسی2

برنامه ریزی شهری

جامعه شناسی خانواده

زنان و سیاست اجتماعی