نمونه سوالات رشته مترجمی زبان

 

 

آزمون سازی زبان انگلیسی

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

ترجمه متون ادبی

خواندن متون مطبوعاتی

دستور نگارش 1

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

گفت و شنود1

نگارش پیشرفته

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

ترجمه متون اقتصادی

خواندن و درک مفاهیم1

دستور نگارش 2

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2

گفت و شنود2

نگارش فارسی

اصول و روش تحقیق1

بیان شفاهی داستان1

ترجمه متون ساده

خواندن و درک مفاهیم2

رمان 1

شعر انگلیسی

مقاله نویسی

نمایشنامه 1

اصول و روش تحقیق2

بیان شفاهی داستان2

ترجمه متون سیاسی

خواندن و درک مفاهیم3

رمان 2

فنون یادگیری زبان

مکتب های ادبی

نمایشنامه 2

اصول و روش ترجمه

ترجمه  ادبی1

ترجمه متون مطبوعاتی1

داستان کوتاه

زبان دوم 1 فرانسه

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

نامه نگاری

نمونه نثر ساده

اصول و مبانی نظری ترجمه

ترجمه ادبی 2

ترجمه متون مطبوعاتی2

درآمدی بر ادبیات انگلیسی1

زبان دوم 2 فرانسه

کلیات زبان شناسی1

نقد ادبی 1

نمونه های شعر ساده انگلیسی

آواشناسی انگلیسی

ترجمه پیشرفته 1

ترجمه مکاتبات و اسناد1

درآمدی بر ادبیات انگلیسی2

زبان دوم 3 فرانسه

کلیات زبان شناسی2

نقد ادبی 2

واژه شناسی

بررسی مقابله ای ساخت جمله

ترجمه پیشرفته 2

ترجمه مکاتبات و اسناد2

روش تدریس زبان خارجی

ساخت زبان فارسی

متون برگزیده نثر ادبی