نمونه سوالات رشته مدیریت

آمار و احتمالات

بازاریابی بین الملل

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

سیستم های اطلاعاتی مدیریت(بازرگانی- صنعتی)

مبانی روش تحقیق

مدیریت بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی

آمار وکاربردآن در مدیریت1

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

حسابداری دولتی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت(دولتی)

مبانی مدیریت بازرگانی

مدیریت تحول سازمانی

مدیریت مالی

آمار وکاربردآن در مدیریت2

پول و ارز و بانکداری

حسابداری صنعتی

زبان تخصصی1 مدیریت دولتی و بازرگانی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

مبانی مدیریت دولتی1

مدیریت تطبیقی

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

اصول حسابداری 1

تجارت الکترونیک1

حسابرسی

زبان تخصصی1 مدیریت

کارآفرینی

مبانی مدیریت دولتی2

مدیریت تعاونیها

مدیریت منابع انسانی

اصول حسابداری 2

تجارت الکترونیک2

حقوق اداری

زبان تخصصی2 مدیریت

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

مدیریت اسلامی1

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

اصول حسابداری 3

تجارت بین الملل

حقوق تجارت

زبان تخصصی2 مدیریت دولتی و صنعتی

کامپیوتر و کاربردآن در مدیریت

مدیریت اسلامی پیشرفته

مدیریت اسلامی2

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

اقتصاد خرد

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

زبان تخصص3 مدیریت دولتی و صنعتی

مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

     

اقتصاد کلان

تحقیق در عملیات

روابط کار در سازمان

سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

مباحث ویژه در مدیریت دولتی