نمونه سوالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

روانشناسی جنایی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

فلسفه آموزش و پرورش

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

روانشناسی بازی

مبانی و اصول راهنمایی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی یادگیری

فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)

اعتیاد

روانشناسی پویایی گروه

متون روانشناسی به زبان خارجه1

روانشناسی عمومی1

روانشناسی رشد1

آسیب شناسی اجتماعی

انگیزش و هیجان

روانشناسی تجربی

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی عمومی2

روانشناسی رشد2

آسیب شناسی روانی1

بهداشت روانی روانشناسی تربیتی روانشناسی سلامت

روانشناسی فیزیولوژیک

روش تحقیق در روانشناسی

آسیب شناسی روانی2

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

کاربرد آزمونهای روانی

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی مدیریت

روشها و فنون تدریس

آمار استنباطی

تفکر و زبان

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

مقدمات نورو پسیکولوژی

روانشناسی مرضی کودک

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

آمار توصیفی

روانسنجی

کلیات فلسفه

نظریه مشاوره و روان درمانی

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

زبان تخصصی روانشناسی2

اختلالات یادگیری

روانشناسی اجتماعی

مبانی جامعه شناسی

روانشناسی احساس و ادراک

روانشناسی هوش و سنجش آن

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

ارزشیابی شخصیت

 

   

 


 

اصول برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش تطبیقی روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها مددکاری اجتماعی مقدمات روانپزشکی
اصول برنامه ریزی درسی بازی درمانی زبان تخصصی (آموزش دبستان و پیش دبستانی) مدیریت آموزشی مهارتهای ارتباط کلاسی
اصول و فنون راهنمایی مشاوره سالمندان خانواده نابسامان زبان تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت مراکز مشاوره و راهنمایی نظریه های مشاوره و روان درمانی1

اصول و مبانی آموزش و پرورش

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن زبان تخصصی مشاوره مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر

نظریه های مشاوره و روان درمانی2

آموزش بزرگسالان راهنمایی و مشاوره گروهی فناوری آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

نهاد خانواده در اسلام و ایران