طرح اقتصادی

 

ویژگی های این طرح به قرار زیر می باشد:

1) قطع کار به صورت جیبی است.

2) تعداد صفحات 50 صفحه می باشد.

3) از اثر 10 جلد چاپ می گردد.

4) در صورتیکه تعداد صفحات بیش از 50 صفحه باشد، به ازاری هر صفحه اضافه 10000 تومان به مبلغ قرارداد اضافه می شود.

5) در صورتیکه نویسنده بیش از 10 جلد درخواست کند، به ازای هر جلد 10000 تومان به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.