جدول اطلاعات جامع رشته حقوق

 

حقوق

نام درس

تعداد واحد

نوع

نوع آزمون

پیش نیاز

نام منبع

منابع مختلف

سر فصل وزارت علوم

حذفیات از کتاب

نمونه سوالات

فلش کارت

پاورپوینت

کتاب کمک آموزشی مرتبط

تاریخ امتحانات

حقوق مدنی 1

2

پايه

تستي

ندارد

کلیک کنید

کلیک کنید

 

مطالبی که با خط ریز نوشته شده‌ است حذف شود

دانلود

دانلود

دانلود

کتاب حقوق مدنی 1

روز پنجشنبه ساعت 10:30 الی 12:30 در تاریخ 96/03/25

حقوق مدنی 2

2

پايه

تستي

حقوق مدنی 1

کلیک کنید

کلیک کنید

   

دانلود

دانلود

دانلود

کتاب حقوق مدنی 2

روزچهار شنبه ساعت 10:30 الی 12:30 در تاریخ 96/03/10

حقوق مدنی 3

2

اختصاصي

تستي

حقوق مدنی 2

کلیک کنید

کلیک کنید

 

ندارد

دانلود

دانلود

دانلود

کتاب حقوق مدنی 3

روزدوشنبه ساعت 10:30 الی 12:30 در تاریخ 96/03/22

حقوق مدنی 4

2

اختصاصي

تستي

حقوق مدنی 3

کلیک کنید

کلیک کنید

 

ندارد

دانلود

دانلود

دانلود

کتاب حقوق مدنی 4

روزچهار شنبه ساعت 10:30 الی 12:30 در تاریخ 96/03/17

حقوق مدنی5

2

اختصاصي

تستي

مدنی 4

کلیک کنید

کلیک کنید

 

ندارد

دانلود

دانلود

دانلود

کتاب حقوق مدنی 5

روز پنجشنبه ساعت 10:30 الی 12:30 در تاریخ 96/03/25