دانلود رایگان نمونه سؤالات ریاضیات پایه

دانشجویان عزیز در این قسمت چند دوره از نمونه سؤالات پیام نور درس ریاضیات پایه 1 با جواب را خدمتتان ارائه می‌کنیم. لازم به ذکر است منبع این درس در پیام نور کتاب ریاضیات پایه، تألیف لیدا فرخو انتشارات پیام نور چاپ شده در سال 1390 با حذفیات {

فصل اول: اثبات قضيه‌ها و به طور کلي تمريناتي که درصورت آنها «ثابت کنید» آورده شده حذف گردد ولي رابطه خواسته شده در صورت تمرين به عنوان يك مطلب درسي درنظر گرفته شود.

فصل دوم: بخش ٣-٢و تمرينات مربوط به اين بخش به طور کامل حذف گردد. 

فصل سوم: مثال ١٧-٢-٣و ١٨-٢-٣و تمرين ١٩-٢-٣و تمرين ١٠-۵-٣و ١۴-۵-٣و ٢١-۵-٣رسم نمودار تابع‌هاي مثلثاتي: تعريف ،۵-۶-٣نكته ،۶-۶-٣مثال ٧-۶-٣و تمرين ٨-۶-٣ اثبات قضيه،١ ٨-۶-٣بخش تابع‌هاي وارون مثلثاتی (3-7-8و 3-7-9و3-7-10و3-7-11و3-7-12و3-7-13و3-7-14و3-7-15و3-7-16و3-7-17و3-7-18) در تمرينات  3-7- 19 تمرينات ٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢حذف گردد.

فصل چهارم: تعريف ،٣-١-۴مثال ۴-١-۴و ،۵-١-۴تمرين ،۶-١-۴ راه حل مثال ١٣-٢-۴تمرين ،١۶-٢-۴تعريف ٢-٣-۴و 3-3- 4و ۴-۴-۴و تعريف ۴-۵-۴و مثال ١٩-۶-۴حذف گردد.
فصل پنجم: در بخش‌هاي ،5-3-1 مثال  5-3-2، 5-3-4، 5-3-5، 5-3-6، 5-3-7، 5-3-8 فرمول مشتق توابع مثلثاتي بيان شود ولي روش اثبات آن حذف گردد. بخش ۴-۵به طور کامل حذف گردد.تمرين ، 5-7-8 تعريف 5-7-26، 5-7-27، 5-7-28 تمرين 5-7-29 ، در تمرينات 5-7-31  تمرين 16 و در تمرين  ٢١قسمت‌هاي الف و پ و ث حذف مي‌گردد.

فصل ششم: برهان 6-2-5 و 6-2-11، 6-2-17 و 6-5-26 و مثال 6-5-27، 6-5-28، 6-5-29، 6-5-30 حذف گردد و در تمرينات 6-5-31 تمرين ١۵حذف مي‌گردد. در ضمن موارد ذيل حذف گردد: صفحه :٣٩ انتقال محورهاي مختصات .صفحه  ۵٢الي  ۶٢دستگاه مختصات قطبي. صفحه ٩۵ الي ١٠٠ اتحاد مثلثاتي و نمودارهاي آنها. توابع زوج و فرد صفحه ١٠٠الي ١٠١ وارون توابع مثلثاتي وتمرين‌هاي مربوطه . صفحه ١١٣الي 117 مشتق توابع مثلثاتي مشتق وارون توابع مثلثاتي صفحه ١٩٠الي ١٩۶صفحه ١٩٩الي ،٢٠١مثال مشتق تابع پارامتري صفحه ٢١١تا ٢١٣اثبات قضيه ها کاملاً حذف شود. (در کل کتاب) } می‌باشد. امتحان درس ریاضیات پایه به صورت تستی و تشریحی می‌باشد.

دانلود رایگان نمونه سؤالات (کلیک کنید)

خرید با تخفیف ویژه کتاب طلایی ریاضیات پایه