0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 2,240,000 ریال
قیمت: 1,840,000 ریال

 Product details

  • Publisher ‏ : ‎ CreateSpace Independent Publishing Platform; 2nd edition (October 29, 2015)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 144 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1518808387
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1518808388


 

کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL

Need a precise, focused training guide for XML & XSL?

Get this 130-page Fast Start guide to quickly learn XML & XSL fundamentals. Regardless of whether you are an IT manager, developer, administrator or an advanced user, this Fast Start guide will help you learn the essential concepts needed to successfully work with XML & XSL.

Covers all versions of XML & XSL.

What is XML? XML, or eXtensible Markup Language, is a metalanguage. That is, it’s a language that can be used to describe other languages and a specification for storing information. Although XML and HTML may seem to have a lot in common, in reality the difference between them is like the difference between night and day.

HTML is used to format information, but it isn’t very useful when it comes to describing information. For example, you can use HTML to format a table, but you can’t use HTML to describe the data elements within the table. The reason for this is that you can’t really depict something as abstract as a distributor or a customer with HTML, which is where XML comes into the picture. XML can be, and is, used to define the structure of data rather than its format.

This Fast Start guide begins by showing you the basics of the XML language and then builds on that knowledge to show you how to create, style and transform documents.

1. XML Basics72. Using XML11Extensions to XML12XLink and XPointer12XSL13XML Namespaces14XML Schema14XPath14Creating XML-Based Solutions15Authoring Tools15Application Development Environments15Database and Data Integration Solutions16XML Document Structure16XML Naming Rules173. Working with Root, Parent, and Child Elements19Understanding Root Elements19Understanding Parent and Child Elements20Nesting Parent and Child Elements20Adding Root Elements to Documents214. Defining XML Elements and Tags23Using Elements Tag Pairs23Using Empty Elements255. Using XML Attributes29Defining Attributes29When To Use Attributes31Adding Attributes to Elements326. Additional Structures in Elements35Using Predefined Entity References35Using Character Data Sections37Using Comments38Using Processing Instructions407. Specifying XML Declarations43Using the Version Attribute43Using the Encoding Attribute44Using the Standalone Attribute458. Creating Well-Formed Documents479. Understanding DTDs49Using Elements in DTDs52Using Attributes in DTDs5310. Introducing XSL5711. Matching Structures to Template Rules63Understanding the Element and Root Nodes Template65Understanding the Modes Template66Understanding the Text and Attribute Nodes Template67Understanding Other Built-In Templates6712. Structuring XSLT Stylesheets6913. Defining the Output Format73Setting Attributes for the output Element73Formatting Output as XML or XML-Based Markup75Formatting Output as HTML81Formatting Output as Text or Program Source Code87Setting the Output Format8914. Defining Template Rules and Declarations92Creating the Root Template92Creating and Applying Template Rules93Outputting the Contents of Nodes9715. XPath Operators & Expressions9916. Understanding XPath Operators and Datatypes10717. Using Relative XPath Expressions111Referencing the Current Context Node111Referencing a Parent Node112Referencing Siblings Relative to the Current Context113Referencing Child Nodes11418. Using Absolute XPath Expressions11919. Locating Other Nodes121Working with Attribute Nodes121Working with Text Nodes124Working with Comment Nodes125Working with Processing Instruction Nodes12620. Using Namespaces with Element and Attribute Nodes12921. Using Wildcards and Predicates in XPath Expressions131Selecting Any Node131Skipping Levels in the Hierarchy133Filtering To Match Nodes with Specific Values 13522. More Options…137

منابع کتاب کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL

به یک راهنمای آموزشی دقیق و متمرکز برای XML و XSL نیاز دارید؟

برای یادگیری سریع اصول XML و XSL، این راهنمای 130 صفحه‌ای Fast Start را دریافت کنید. صرف نظر از اینکه شما یک مدیر فناوری اطلاعات، توسعه دهنده، مدیر یا یک کاربر پیشرفته هستید، این راهنمای شروع سریع به شما کمک می کند مفاهیم اساسی مورد نیاز برای کار موفقیت آمیز با XML و XSL را بیاموزید.

تمام نسخه های XML و XSL را پوشش می دهد.

XML چیست؟ XML یا زبان نشانه گذاری توسعه پذیر، یک فرازبان است. یعنی زبانی است که می تواند برای توصیف زبان های دیگر و مشخصاتی برای ذخیره اطلاعات استفاده شود. اگرچه XML و HTML ممکن است شباهت های زیادی با هم داشته باشند، اما در واقعیت تفاوت بین آنها مانند تفاوت بین شب و روز است.

HTML برای قالب‌بندی اطلاعات استفاده می‌شود، اما برای توصیف اطلاعات چندان مفید نیست. به عنوان مثال، شما می توانید از HTML برای قالب بندی جدول استفاده کنید، اما نمی توانید از HTML برای توصیف عناصر داده در جدول استفاده کنید. دلیل این امر این است که شما واقعا نمی توانید چیزی را به انتزاعی مانند یک توزیع کننده یا یک مشتری با HTML به تصویر بکشید، جایی که XML در تصویر ظاهر می شود. XML می تواند برای تعریف ساختار داده ها به جای قالب آن استفاده شود و می شود.

این راهنمای شروع سریع با نشان دادن اصول اولیه زبان XML به شما آغاز می شود و سپس بر اساس آن دانش به شما نشان می دهد که چگونه اسناد ایجاد، سبک و تغییر شکل دهید.

1. مبانی XML72. استفاده از برنامه‌های افزودنی XML12XLink و XPointer12XSL13XML Namespaces14XML Schema14XPath14ایجاد راه‌حل‌های مبتنی بر XML15ابزارهای تألیف15محیط‌های توسعه برنامه‌ها15پایگاه داده و راه‌حل‌های یکپارچه‌سازی داده‌ها16StrucXML. کار با عناصر ریشه، والد، و فرزند19درک عناصر ریشه19آشنایی با عناصر والد و فرزند20تودرتوی عناصر والد و فرزند20افزودن عناصر ریشه به اسناد214. تعریف عناصر و برچسب‌های XML23استفاده از جفت‌های برچسب عناصر23استفاده از عناصر خالی255. استفاده از ویژگی‌های XML29تعریف ویژگی‌ها29زمان استفاده از ویژگی‌ها31افزودن ویژگی‌ها به عناصر326. ساختارهای اضافی در عناصر35استفاده از ارجاعات موجودیت از پیش تعریف شده35استفاده از بخش‌های داده کاراکتر37استفاده از نظرات38استفاده از دستورالعمل‌های پردازش407. تعیین اعلانات XML43با استفاده از ویژگی نسخه43با استفاده از ویژگی رمزگذاری44با استفاده از ویژگی مستقل458. ایجاد اسناد خوش فرم479. آشنایی با DTDs49Using Elements در DTDs52Using Attributes در DTDs5310. معرفی XSL5711. تطبیق ساختارها با قوانین الگو63آشنایی با الگوی عنصر و گره های ریشه65آشنایی با الگوی حالت ها66آشنایی با الگوهای متن و گره های ویژگی67آشنایی با سایر الگوهای داخلی6712. ساختاربندی XSLT Stylesheets6913. تعریف ویژگی های خروجی Format73Setting برای خروجی Element73Formatting خروجی به عنوان XML یا XML-based Markup75Formatting output as HTML81Formatting output as text or Program Source Code87تنظیم فرمت خروجی8914. تعریف قوانین و اعلانات قالب92ایجاد قالب ریشه92ایجاد و اعمال قوانین الگو93خروجی محتوای Nodes9715. XPath Operators & Expressions9916. آشنایی با اپراتورهای XPath و Datatypes10717. استفاده از عبارات XPath نسبی111ارجاع به زمینه فعلی Node111ارجاع به گره والد112ارجاع خواهر و برادر نسبت به زمینه فعلی113ارجاع به گره های فرزند11418. استفاده از Absolute XPath Expressions11919. مکان یابی سایر گره ها121کار با گره های مشخصه121کار با گره های متن124کار با گره های نظر125کار با گره های دستورالعمل پردازش12620. استفاده از فضاهای نام با گره های عنصر و ویژگی 12921. استفاده از حروف عام و گزاره‌ها در عبارات XPath131انتخاب هر نود131پرش از سطوح در Hierarchy133فیلتر برای مطابقت با گره‌ها با مقادیر خاص 13522. گزینه‌های بیشتر...137 استفاده از عبارات XPath نسبی111ارجاع به زمینه فعلی Node111ارجاع به گره والد112ارجاع خواهر و برادر نسبت به زمینه فعلی113ارجاع به گره های فرزند11418. استفاده از Absolute XPath Expressions11919. مکان یابی سایر گره ها121کار با گره های مشخصه121کار با گره های متن124کار با گره های نظر125کار با گره های دستورالعمل پردازش12620. استفاده از فضاهای نام با گره های عنصر و ویژگی 12921. استفاده از حروف عام و گزاره‌ها در عبارات XPath131انتخاب هر نود131پرش از سطوح در Hierarchy133فیلتر برای مطابقت با گره‌ها با مقادیر خاص 13522. گزینه‌های بیشتر...137 استفاده از عبارات XPath نسبی111ارجاع به زمینه فعلی Node111ارجاع به گره والد112ارجاع خواهر و برادر نسبت به زمینه فعلی113ارجاع به گره های فرزند11418. استفاده از Absolute XPath Expressions11919. مکان یابی سایر گره ها121کار با گره های مشخصه121کار با گره های متن124کار با گره های نظر125کار با گره های دستورالعمل پردازش12620. استفاده از فضاهای نام با گره های عنصر و ویژگی 12921. استفاده از حروف عام و گزاره‌ها در عبارات XPath131انتخاب هر نود131پرش از سطوح در Hierarchy133فیلتر برای مطابقت با گره‌ها با مقادیر خاص 13522. گزینه‌های بیشتر...137 مکان یابی سایر گره ها121کار با گره های مشخصه121کار با گره های متن124کار با گره های نظر125کار با گره های دستورالعمل پردازش12620. استفاده از فضاهای نام با گره های عنصر و ویژگی 12921. استفاده از حروف عام و گزاره‌ها در عبارات XPath131انتخاب هر نود131پرش از سطوح در Hierarchy133فیلتر برای مطابقت با گره‌ها با مقادیر خاص 13522. گزینه‌های بیشتر...137 مکان یابی سایر گره ها121کار با گره های مشخصه121کار با گره های متن124کار با گره های نظر125کار با گره های دستورالعمل پردازش12620. استفاده از فضاهای نام با گره های عنصر و ویژگی 12921. استفاده از حروف عام و گزاره‌ها در عبارات XPath131انتخاب هر نود131پرش از سطوح در Hierarchy133فیلتر برای مطابقت با گره‌ها با مقادیر خاص 13522. گزینه‌های بیشتر...137

نظرات کاربران درباره کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب XML & XSL Fast Start 2nd Edition: Your Quick Start Guide for XML & XSL

خرید اینترنتی کتاب های زبان اصلی کامپیوتر خرید اینترنتی کتاب های لاتین Programming Languages XSL

بر اساس سلیقه شما...

  این کتاب به صورت  رنگی  است. Product details ...
8,560,000 ریال
Product details Publisher ‏ : ‎  Dover Publications; 1st ...
1,680,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید