35 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 1,450,000 ریال
قیمت: 1,305,000 ریال

کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

دانلود رایگان نمونه سؤالات روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

دانلود رایگان فلش کارت روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

دانلود رایگان نمونه فصل روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم)

چکیده درس روش‌های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

فصل اول:

آن ŠبخشŠاز روانشناسیŠکه Šبه ŠتحلیلŠ و Šتغییر ŠرفتارŠ انسان می‌پردازد،Š تغییر Šرفتار Šنام Šدارد.
اصطلاح Šتغییر Šرفتار Šاولین ŠبارŠ توسط Šثرندایک ŠدرŠ سالŠŠ1911 بهŠ کارŠ برده Šشد.
روانشناسی Šیادگیری ŠبهŠطور Šاعم Šو شرطی‌سازی Šپاولفی ŠبهŠطورŠ اخص،Š بیشترین Šکمک ŠراŠ به Šایجاد Šو Šگسترش Šتغییر ŠرفتارŠ کرده‌اند.
رفتار Šآشکار Šتوسط Šدیگران Šقابل Šمشاهده Šاست،Š اما Šرفتارهای ŠنهانŠ جنبه Šخصوصی Šدارند،Š مانندŠفکرŠکردن.
فراوانی، تداوم ŠوŠ شدت،Š ابعاد Šفیزیکی Šرفتار Šبه ŠحسابŠ می‌آیند.
تحلیل Šرفتار Šکاربردی ŠاصطلاحیŠ است Šمشابه ŠتغییرŠ رفتار ŠکهŠ بیشترŠ در حوزه‌های ŠپژوهشیŠ و Šآزمایشی Šمورد Šاستفاده Šقرار می‌گیرد.
به Šرفتارهای غیر ارادی،Š رفتار Šبازتابی می‌گویند.
شرطی Šشدن Šپاسخ‌گرŠ یا Šکلاسیک Šتوسط Šپاولف Šکشف Šشده Šاست. 

محرک‌های پیش‌آیندŠ یاŠ رویدادهاییŠ کهŠ قبلŠ ازŠ رفتارŠ واقعŠ می‌شوند، Šبه Šسر نخ‌ها معروف‌اند.
به Šرفتار Šارادی،Š رفتارŠ کنش‌گر ŠگفتهŠ می‌شود.
شرطی Šشدن Šپاسخگر Šدر ŠرفتارŠ غیر ارادی Šدخیل Šاست.
 فرض‌ها Šو Šاصول Šکلی Šدرباره Šتغییر Šرفتار ŠعبارتندŠاز:
1- مشکلات Šرفتار Šآموختنی Šهستند.
2- یکŠ به یک Šآموخته می‌شوند.
3- فقط Šدر Šموقعیتی Šمعین ŠبروزŠ می‌یابند.
4- بسیاریŠ ازŠ آن‌ها ŠراŠ می‌توان Šبا Šاستفاده ŠازŠ روش‌های Šتغییر Šرفتار ŠعوضŠکرد.
5- تأکید ŠبرŠ درمان Šفرد Šدر Šاین Šزمان ŠوŠ مکان.
6- روش‌های Šتغییر Šرفتار Šاهداف Šخاصی Šرا ŠدنبالŠ می‌کنند.
7- رفع ŠیکŠ مشکلŠ رفتاری ŠمنجرŠ به ŠایجادŠ یک Šمشکل ŠجدیدŠ نمی‌شود.
تأکیدŠ روش‌های Šتغییر Šرفتار ŠبرŠ تفاوت‌های Šفردی Šاست.

خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم)

کد محصول 346

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم)

منبع درس روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان در دانشگاه پیام نور

مصطفایی، علی، امین‌پور، حسن، روش‌های اصلاح و تغییر رفتار کودکان، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1394.

نام درس: شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار

نام کتاب: روش‌های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

تعداد واحد: 1

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان

 

·         سیف، علی‌اکبر، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، دوران، آخرین سال انتشار.

·         کرک، هاوتون، سالکووس کیس، کلارک، رفتار درمان‌شناختی، ترجمه حبیب الله قاسم‌زاده تهران ارجمند

 

 

پیش نیاز درس روش های  اصلاح و تغییر رفتار کودکان

این درس که جزء دروس تخصصی رشته روانشناسی است،  نیاز به گذراندن درس آسیب‌شناسی روانی 2 دارد.

 دانلود نمونه سؤالات درس روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان(نسل سوم)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

کتاب متون روانشناسی 1 دانلود رایگان نمونه سؤالات درس متون روانشناسی 1 دانلود رایگا ...
3,375,000 ریال
کتاب انگیزش و هیجان دانلود رایگان نمونه سؤالات درس انگیزش و هیجان دانلود رایگان ف ...
1,008,000 ریال
کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دانلود رایگان نمونه سؤالات علم النفس از دیدگاه ...
1,080,000 ریال
کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانلود رایگان نمونه سؤالات روش تحقیق در روانشنا ...
1,710,000 ریال
کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان دانلود رایگان نمونه سؤالات اصول و فنون راهنما ...
855,000 ریال
کتاب روانشناسی فیزیولوژیک دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی فیزیولوژیک دانلود ...
1,566,000 ریال
کتاب روانشناسی اجتماعی دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی اجتماعی دانلود رایگان ...
1,233,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید