0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 7,060,000 ریال
قیمت: 6,660,000 ریال

 این کتاب به صورت رنگی است.

Product details

  • ASIN ‏ : ‎ B08Y4HBFWJ
  • Publisher ‏ : ‎ Independently published (March 7, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 646 pages
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8718186345


 

کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification)

Available at a lower price from other sellers that may not offer free Prime shipping.
 
 
 

You are one-click away from discovering how to get a PMP certification on your first try.

Passing the PMP® Exam is no easy task, but this book can make it a lot simpler.

 

PMP Exam Prep teaches you the latest principles and certification objectives in The PMBOK® Guide in a unique and inspiring way,  including the all-important Agile content needed to pass this updated exam!

 

Designed specifically to ensure you learn faster, retain more, and pass the PMP exam, the all new PMP® Exam Prep is based on the PMBOK Guide 6th edition and It covers in great detail all of the important information project managers need to thoroughly prepare for and pass the test. This comprehensive study resource includes:

·       Procurement management

·       Cost management

·       Sсhеdulе mаnаgеmеnt

·       Cоmmuniсаtiоnѕ management

·       Risk mаnаgеmеnt

·       Miѕсеllаnеоuѕ fоrmulаѕ

·       A cheat shееt оn fоrmulаѕ

·       Practice questions

·       200 Questions with Solutions Practice like the Real thing!

·       Over 30 real life examples

·       Exam Tips and Tricks

·       Explanations for each Question Type

·       Formula Cheat Sheet

·       Full-length practice test

·       10 Mock Exams

 

and much more!!!

If you hаvе been looking fоr a way tо become a Prоjесt Management Prоfеѕѕiоnаl (PMP), thе content right hеrе will be аn eye ореnеr for YOU.

 

There аrе bоth соѕtѕ аnd benefits tо gеtting thе PMP сеrtifiсаtiоn. But, many hiring еxреrtѕ аnd сеrtifiеd рrоfеѕѕiоnаlѕ аgrее thаt bеnеfitѕ fаr оutwеigh thе соѕtѕ.

Discover the Bеnеfitѕ оf dоing a PMP certification

 

1. Prоvidеѕ Industry rесоgnitiоn

2. Hеlрѕ уоu lеаrn imроrtаnt ѕkillѕ

3. Addѕ vаluе tо thе rеѕumе

4. Vаlidаtеѕ уоur dеdiсаtiоn tо thе jоb

5. Cоntributеѕ tо higher inсоmе

 

Own The Most Innovative and up-to-date study resource today.

Click Buy Now With 1-Click or Buy Now !

 

منابع کتاب کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification)

با قیمت پایین‌تری از سایر فروشندگانی که ممکن است ارسال رایگان Prime را ارائه ندهند، موجود است.
 
 
 

شما با یک کلیک تا کشف نحوه دریافت گواهینامه PMP در اولین تلاش خود فاصله دارید.

قبولی در آزمون PMP® کار آسانی نیست، اما این کتاب می تواند آن را بسیار ساده تر کند.

 

PMP Exam Prep  آخرین اصول و اهداف صدور گواهینامه را در راهنمای PMBOK® به روشی منحصر به فرد و الهام بخش،   از جمله محتوای بسیار مهم Agile مورد نیاز برای قبولی در این آزمون به روز، به شما می آموزد!

 

کاملاً جدید  PMP® Exam Prep که به طور خاص برای اطمینان از  یادگیری سریع‌تر، حفظ اطلاعات بیشتر و قبولی در آزمون PMP طراحی شده است، بر اساس نسخه ششم راهنمای PMBOK است و تمام اطلاعات مهمی را که مدیران پروژه برای آماده شدن کامل نیاز دارند را پوشش می‌دهد. و موفق به قبولی در آزمون شوید. این منبع مطالعه جامع شامل:

· مدیریت تدارکات

· مدیریت هزینه

· مدیریت برنامه ریزی

· مدیریت ارتباطات

· مدیریت ریسک

· فرمول Misсеllаnеоuѕ

· یک برگه تقلب در فرمول

· تمرین سوالات

· 200 سوال با راه حل ها مانند چیز واقعی تمرین کنید!

· بیش از 30 نمونه زندگی واقعی

· نکات و ترفندهای امتحان

· توضیحات برای هر نوع سوال

· برگه تقلب فرمول

· آزمون تمرینی تمام طول

· 10 آزمون آزمایشی

 

و خیلی بیشتر!!!

اگر به دنبال راهی برای تبدیل شدن به یک پروفسور مدیریت پروژه (PMP) بوده‌اید، محتوایی که در اینجا قرار دارد برای شما چشم‌نوازتر خواهد بود.

 

دریافت گواهینامه PMP هم مزایا و هم مزایا دارد. اما، بسیاری از افراد متخصص و تایید شده در استخدام موافق هستند که مزایای آن بسیار بیشتر از هزینه هاست.

مزایای صدور گواهینامه PMP را کشف کنید

 

1. شناخت صنعت را فراهم می کند

2. به شما کمک می کند تا مهارت های مهم را بیاموزید

3. اضافه کردن ارزش به رزومه

4. ارادت شما به کار را تأیید می کند

5. کمک به درآمد بالاتر

 

امروز صاحب مبتکرترین و به روزترین منبع مطالعه باشید.

روی خرید اکنون با 1 کلیک یا خرید در حال حاضر کلیک کنید!

 

نظرات کاربران درباره کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب PMP Exam Prep: How to Pass on Your First Attempt! (Based on the PMBOK® Guide Sixth Edition). Updated for Jan 2021 Exam! (Project Management Professional Certification)

Adobe خرید کتاب های ادوبی خرید کتاب های ایندیزاین خرید کتاب های Adobe InDesign Adobe InDesign خرید کتاب های Adobe خرید کتاب زبان اصلی فتوشاپ خرید کتاب های لاتین خرید کتاب زبان اصلی ایندیزاین

بر اساس سلیقه شما...

  این کتاب به صورت رنگی است. Product details A ...
5,320,000 ریال
  این کتاب به صورت رنگی است. Product details P ...
4,390,000 ریال
  این کتاب به صورت رنگی است. Product details Languag ...
7,900,000 ریال
  این کتاب به صورت رنگی است. Product details P ...
3,720,000 ریال
  این کتاب به صورت رنگی است. Product details P ...
5,160,000 ریال
  این کتاب به صورت رنگی است. Product details P ...
4,070,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید