خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

کتاب حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان نمونه سؤالات حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان فلش کارت حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان نمونه فصل حسابداری صنعتی 1

خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

چکیده درس حسابداری صنعتی 1

فصل اول:

حسـابداری مالـی مـورد اسـتفاده افـرادی خـارج از سـازمان می‌باشــد ماننــد تحلیلگــران مالــی اتحادیه‌هــای کارگــری و ســرمایه‌گذاران.
بهــای تمــام شــده کالای فــروش رفتــه در صــورت ســود و زیــان اولیــن مرجــع دریافــت اطاعــات اســت.
یکـی از تفاوت‌هـای ارزش‌گـذاری اسـت کـه در حسـابداری مالـی از اندازه‌گیـری فیزیکـی یـا مالـی اسـتفاده می‌شـود.
نگهـداری روش‌هـای مثـل  Jit(تولیـد بـه هنـگام) بـر اهمیت حسـابداری بهـای تمـام شـده افزوده اسـت.
مـواد مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، هزینـه برق، آب و اسـتهاک ماشـین‌آلات جزء سـربار نیسـت.

فصل دوم:

اقلامــی از بهــای تمــام شــده کــه مســتقیماً در تولیــد محصــول دخالــت ندارنــد ســربار تولیــد نامیــده می‌شــود.
اقـلـام ثابــت بهــای تمــام شــده رابطــه مســتقیم بــا حجــم تولیـد نـدارد و در محـدود معینـی از تولیـد مقـدار آن‌هـا ثابـت
می‌مانــد.
دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای اولیه
سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل
سـربار + دسـتمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای تمام شده تولید
هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه منافـع حاصـل از راهکارهـای جایگزیـن راهکار انتخـاب شـده توسـط مدیـر اسـت.

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

منبع درس حسابداری صنعتی 1 در دانشگاه پیام نور

مازاد یزدی، محمد عرب، حسابداری صنعتی 1، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: حسابداری صنعتی

نام کتاب: حسابداری صنعتی 1

تعداد واحد: 3

نوع آزمون: تشریحی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب حسابداری صنعتی 1

 

·         عباسی آستمال، محمدرضا، صنعتی آراسته، علیرضا، حسابداری صنعتی 1، نشر فراگیر هگمتانه، آخرین سال انتشار.

·         عثمانی، محمد قسیم، قاسم‌زاده، علی، حسابداری صنعتی، نشر ترمه، آخرین سال انتشار.

 

پیش نیاز درس حسابداری صنعتی 1

این درس که جزء دروس اصلی رشته حسابداری است،  نیاز به گذراندن درس اصول حسابداری 2 دارد.

همچنین این درس پیش نیاز برای دروس زیر است:

· حسابداری صنعتی 2

 دانلود نمونه سؤالات درس حسابداری صنعتی 1.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

avatar
مجتبی
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۱:۳۵:۳۶ ب.ظ
من خریدم عالیه از هر لحاظ

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 890,000 ریال
کد محصول 416
وضعیت موجودی موجود
وزن 473 گرم