امکان ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور فقط با پرداخت شهریه ثابت ترم جاری

 

با عنایت ریاست عالی دانشگاه پیام نور و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت اداری و مالی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل بدهی قبلی نتوانسته اند، انتخاب واحد نمایند، می توانند صرفا با پرداخت شهریه ثابت ترم مذکور نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام تا پایان مهلت تمدید حذف و اضافه اقدام نمایند.
بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان گرامی فرصت خواهند داشت تا مابقی بدهی گذشته خود را تا پایان ترم تسویه نمایند.