چاپ اثر

 
 
انتشارات مؤلفین طلایی جهت رفاه حال نویسندگان و مؤلفان گرامی طرحی را پیشنهاد داده است که به شرح زیر می باشد:
 
طرح اقتصادی : هزینه پایه این طرح پانصد هزار تومان می باشد.
 
 
طرح ویژه:  هزینه پایه این طرح هشتصد هزار تومان می باشد.